S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

KONTAKTY

E-shop RoyalBathroom
Ľ.Pavetitša 35
919 43 Cífer
napíšte nám

                          


» Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky

 

 Prevádzkovateľa  internetového obchodu www.royalbathroom.sk

 
názov sro:  RoyalStores s.r.o.
adresa:      Ľ. Pavetitša 35
                 919 43  Cífer
 
IČO:  51 294 575 
DIČ:  2120663600

 

vydáva v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka, podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov tento reklamačný poriadok.

I. Úvodné ustanovenia 


1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu (ďalej len zmluva) uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou RoyalStores s.r.o.. a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby a nie za účelom podnikania, podľa podmienok upravených vo Všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu  www.royalbathroom.sk.
2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so zmluvou, odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z vád na zakúpenom tovare.

3. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru.

4. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.

 

II. Vybavenie reklamácie

1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru. Oznámenie o zistených závadách kupujúci oznámi spoločnosti RoyalStores s.r.o. postačí e-mailom na

  royalbathroom.sk@gmail.com

alebo prostredníctvom formulára priloženého na konci reklamačného poriadku,  alebo poštou). V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú, nie je potrebné vyhotovenie fotografií.

2. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.

3. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu.

4. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
c) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom nesprávnym používaním, nesprávnym ošetrovaním...

6. Reklamáciu je možné uznať za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

  • ak sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru, na ktorom je uvedený dátum predaja a typ výrobku - faktúra slúžiaca ako dodací list.

III. Spôsob uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci prostredníctvom e-mailu, pošty alebo kompletne vyplneného reklamačného formulára, ktorý sa nachádza na konci reklamačného poriadku - podľa vlastného uváženia.

2. Reklamovaný tovar kupujúci následne doručí spoločnosti RoyalStores s.r.o. na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku spoločnosť nepreberie.

3. K reklamovanému tovaru je potrebné doložiť platný doklad o kúpe tovaru.

4. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný,  v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

5. Po doručení tovaru spoločnosť RoyalStores s.r.o. zašle kupujúcemu doklad o reklamácii a o spôsobe jej vybavenia.

6. Oprávnené reklamácie spoločnosť  vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7. Ak dôjde k výmene  tovaru za nový začne plynúť záručná doba k novému tovaru od prevzatia nového tovaru

 

IV. Osobitné ustanovania

1. Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona  o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

 

2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v internetovom obchode www.royalbathroom.sk

 

3. Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 12. 4. 2017.

Oznámenie reklamácie

Meno a priezvisko: *
e-mail: *
Telefón: *
Číslo objednávky: *
Reklamovaný tovar: *
Popis reklamácie: *
MTZhY2E0Nm